Privacyverklaring

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Elron BV, met maatschappelijke zetel te Kleinhoefstraat 5, 2400 Geel (hierna: “ELRON”).

In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. ELRON leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het
Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. ELRON stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

– Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres
– Categorie 2 : bij versturen van een formulier: uw e-mailadres en persoonsgegevens;
– Categorie 3 : bij inschrijving op een opleiding: uw persoonsgegevens en eventueel bijkomende vragen, gerelateerd aan uw inschrijving;

2.2. ELRON kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

● door gebruik van cookies;
● tijdens het invullen van formulieren op de website Elron.be

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

ELRON zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende
doeleinden gebruiken:

– Categorie 1 : het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van ELRON om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
– Categorie 2: het vergaren van gegevens die u ons verstrekt om u verder te kunnen adviseren over het aanbod van Elron
– Categorie 3: het kunnen organiseren van opleidingen en het u verstrekken van de nodige informatie betreffende deze opleidingen. Daarnaast behoudt Elron het recht deze gegevens te bewaren in het kader van certificering en andere trainingsdoeleinden (bvb vervolgcursus) na afloop van de opleiding.

3.2. Communicatie:

ELRON stuurt u tijdens en vlak na afloop van de wedstrijd informatie toe per e-mail. Deze bevat wedstrijd-relevante informatie en benoemt daarnaast de partners die deze wedstrijd mede organiseren . U geeft automatisch toestemming bij deelname om deze informatieve mails te ontvangen.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit communicatie oogpunt meegegeven. ELRON zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden (inclusief de partners van ELRON), tenzij met uw voorafgaande toestemming en vermelding van ontvangst door de
derde partij.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen ELRON en U. U ontvangt voor de jaargang volgende op deze wedstrijd een uitnodiging om opnieuw deel te nemen. Indien u niet opnieuw deelneemt, worden uw gegevens permanent verwijderd.

Artikel 5 – Uw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens. Deze kan u terugvinden in het Profiel.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ELRON. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. ELRON verbindt zich er toe iedere aanvraag binnen maximaal 72 uur te verwerken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

5.4. Recht van overdraagbaarheid:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, per e-mail, naar sandra@elron.be. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

5.7. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan ELRON aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Links naar andere websites

8.1. ELRON is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop ELRON door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van ELRON .

8.2. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.